THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

HĐTN(Chào cờ)

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDTC

Mĩ thuật

Đạo đức

Âm nhạc

TNXH

T.Anh

TNXH

Toán

SHTT

Chiều

GDTC

Toán

 

Tiếng Việt

Toán

RKNS

Toán (ôn)

 

T.Anh

Toán (ôn)

Tiếng Việt (ôn)

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt (ôn)

HĐTN