THỜI KHÓA BIỂU KHỐI  2

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chào cờ

Toán

Tập đọc

Toán

ÂN

Tập đọc

Tập viết

Toán

LT&C

Toán

Tập đọc

Đạo đức

Thủ công

TD

TD

Toán

Chính tả

Thư viện

Chính tả

TLV

MT

 

 

 

SHTT

Chiều

 

RKNS

 

 

 

 

TNXH

 

 

 

 

Kể chuyện