THỜI KHÓA BIỂU KHỐI  3

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chào cờ

Toán

Toán

Tin học

Toán

TĐ-KC

Thể dục

TN&XH

ÂN

Thể dục

T.Anh

Tin học

LT&C

T.Anh

TLV

TĐ-KC

Tập viết

Thư viện

Toán

SHTT

Toán

MT

Tập đọc

Thủ công

 

Chiều

 

TN&XH

 

Chính tả

 

 

Đạo đức

 

KNS

 

 

Chính tả

 

Tin học