THỜI KHÓA BIỂU KHỐI  4

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chào cờ

Tin

Toán

T.Anh

Toán

ÂN

Khoa

Khoa

TLV

TLV

Toán

Toán

LT&C

LT&C

Tin

Tập đọc

Chính tả

Địa lí

Toán

SHTT

 

 

Tập đọc

 

MT

Chiều

T.Anh

T.Anh

 

Thư viện

 

Đạo đức

Lịch sử

 

Kĩ thuật

 

TD

RKNS

 

Kể chuyện