THỜI KHÓA BIỂU KHỐI  5

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chào cờ

T.Anh

Toán

Thể dục

Tin học

T.Anh

Toán

Lịch sử

Tin học

Toán

Toán

LT&C

Tập đọc

Toán

TLV

ÂN

Khoa

LT&C

TLV

RKNS

Tập đọc

 

Kĩ thuật

 

SHTT

Chiều

Khoa

Chính tả

 

T.Anh

 

Đạo đức

Thể dục

 

Địa lí

 

Kể chuyện

MT

 

Thư viện