BẢN KÝ CAM KẾT THI ĐUA GIỮA BCHCĐ VỚI NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC: 2017 - 2018

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN LƯ SỐ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

Yên Dũng, ngày  27  tháng 9  năm 2017

 

BẢN KÝ CAM KẾT THI ĐUA GIỮA BCHCĐ VỚI NHÀ TRƯỜNG
Năm học 2017-2018

 

 
 

 

Vào hồi 11 giờ 30 phút .ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại Hội nghị CBCC-VC đầu năm học 2017- 2018, BCHCĐ cơ sở thực hiện ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm học 2017- 2018 với nhà trường như sau :
I- Các tiêu chí đăng ký : 
1. Huy động  trẻ 6 tuổi vào  lớp 1 đạt 100%.
2. Duy trì sĩ số học sinh : 599/599 = 100 %.
3. Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày : 20 lớp/ 20 lớp = 100 %.
4. Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 : Tốt.
5. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 hoàn thành chương trình lớp học : 99.8 %.
6. Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt : 96/96 =100 %.
7. Số học sinh đạt giải TDTT cấp huyện : 12 giải, cấp tỉnh : 1 giải.
8. Đánh giá học sinh theo thông tư 22 : Tốt.
9. Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh : Tốt.
10. Số giáo viên dạy giỏi cấp huyện : 10 đ/c, câp tỉnh 2 đ/c.
11. Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực : Tốt.
- Số bài viết sinh hoạt chuyên môn : 15 bài.
- Số bài được đăng trên trang Web của phòng giáo dục : 10 bài, sở  GD & ĐT : 3 bài.
12. Học sinh chủ động các hoạt động trong nhà trường : Tốt.
13. Công tác đội và phong trào thiếu nhi : Tốt.
14. Công tác tự kiểm tra của Hiệu trưởng : Tốt.
15. Cở sở vật chất trường học : Tốt.
16. Thư viện thân thiện : Tốt.
17.Ứng dụng công nghệ thông tin : Tốt.
18. Khảo thí và kiểm định : Tốt.
19. Chấp hành chính sách pháp luật : Tốt.
20. Đăng ký mô hình trường học điểm :
20.1- Mô hình nhà trường gắn với lao động sản xuất.
21.2- Mô hình thư viện thân thiện trong trường Tiểu học.
21. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua : Tốt.
22. Công tác quản lý của Hiệu trưởng : Tốt.
23. Công tác báo cáo : Tốt.
24. Bảo hiểm y tế : Tốt ( 100 % ).
II - Đăng ký thi đua :
       1.  Danh hiệu tập thể  trường: Tập thể lao động tiên tiến.
       2.Chiến sỹ thi đua cơ sở : 3 đ/c.
       3. Lao động tiên tiến : 20 đ/c.
       4. Đề nghị khen :
 4.1- UBND huyện khen : Tập thể trường 1. Cá nhân 1.
 Cam kết này được thông qua Hội nghị CBCC-VC năm học 2017- 2018, 28/28 CBCC-VC có mặt nhất trí biểu quyết thực hiện 100 %.
 

THƯ KÝ
 
 
 
( Đã ký )
 
 
Trịnh Thu Hằng
CTCĐCS
 
 
( Đã ký )
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Tâm
HIỆU TRƯỞNG
 
 
( Đã ký )
 
 
 
Lương Hải Anh