BÁO CÁO KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CBCC-VC NĂM HỌC: 2017 - 2018

Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra tại Hội nghị CBCC-VC năm học 2016- 2017:    

PGD & ĐT YÊN DŨNG
TRƯỜNG TH YÊN LƯ SỐ 2
 
Số :  15 /BC-NT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Yên Lư, ngày 27  tháng 9   năm 2017

 

 

                                                                            BÁO CÁO

Kết quả việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC-VC

Năm học 2016- 2017

 
     Thực hiện hướng dẫn số 01/HD-PGD&ĐT-LĐLĐ ngày 8 tháng 9 năm 2017 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Yên Dũng, liên đoàn lao động huyện Yên Dũng về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2017 - 2018;
      Căn cứ vào kế hoạch số 09/KHNT ra ngày 28 tháng 09 năm 2016 của nhà trường về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017;
      Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương xã Yên Lư, và tình hình thực tiễn tại nhà trường. Căn cứ vào tình hình đội ngũ CBGV, học sinh năm học 2016 - 2017; Căn cứ vào quyết định phân bổ chỉ tiêu ngân sách cho nhà trường năm 2016, 2017.
      Trường Tiểu học Yên Lư số 2 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016- 2017 gồm các nội dung sau :
A-Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra tại Hội nghị CBCC-VC năm học 2016- 2017:                                                                                                                                                                                                                    
 I -  Công tác quản lý giáo dục :
 1- Việc quán triệt thực hiện chương trình hành động số 63-Ctr/TU, nghị quyết số 29/NQTW :
 - Nhà trường luôn bám sát văn bản chỉ đạo hướng dẫn của nghành GD & ĐT huyện Yên Dũng về việc thực hiện nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010- 2015, 2015 - 2020 và chương trình hành động số 63- CT/TU ngày  8 tháng 8 năm 2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 29 - NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của BCH TW Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung và giáo dục Tiểu học nói riêng. Từ đó chỉ đạo GV thực hiện nhiệm vụ giảng dạy bám sát theo sự đổi mới tập trung phát triển trí tuệ thể chất hình thành phẩm chất năng lực công dân ngay từ cấp Tiểu học. Nhà trường tập trung cao cho việc giáo dục lý trí tình cảm truyền thống đạo đức lối sống, kỹ năng sống  cho các em thông qua các giờ học văn hóa các giờ học ngòai giờ, thông qua hoạt động tự chủ, hoạt động Hội đồng tự quản  để học sinh tự rèn kỹ năng sống cho mình thông qua các hoạt động giáo dục ngoại giờ, thông qua hoạt động các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, TDTT....
  2 - Công tác tham mưu phối hợp :
 -  Nhà trường coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần vào hiệu quả giáo dục đào tạo, ngay từ đầu năm học đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học sát với tình hình thực tiễn trình kế hoạch với các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương xã, thôn nơi trường đóng, được các cấp chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ quan điểm chỉ đạo các hoạt động giáo dục.
 - Người đứng đầu nhà trường là người hiệu trưởng thường xuyên nâng cao tinh thần tự học, tự sáng tạo, vận dụng các giải pháp đổi mới quản lý nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường theo từng chuyên đề : Đổi mới công tác quản lý học sinh của từng GV chủ nhiệm, của từng đ/c tổ trưởng tổ phó, đổi mới công tác quản lý của BGH.
 -  Thường xuyên xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục sát với thực tiễn coi trọng công tác kiểm tra và đánh giá từng hoạt động trong các đợt thi đua.
 -  Tổ chức cho CBGV đăng ký cam kết một việc làm thể hiện sự đổi mới trong công tác quản lý của mình đổi mới cách kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh lớp mình phụ trách, đối mới nhìn nhận về sự tiến bộ của học sinh, sự tiến bộ của đồng nghiệp nhìn nhận thân thiện cởi mở.
 - Hiện tại với cương vị hiệu trưởng mà tôi đảm nhiệm bản thân tôi cũng luôn xác định không ngừng học hỏi nâng cao hiểu biết cho bản thân về đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành. Học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho bản thân, không ngừng tự học nâng cao cho bản thân về trình độ công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay. Đồng thời cũng xác định rõ cương vị hiệu trưởng là người đứng đầu trong cơ quan phải biết lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ  trong từng năm học, kỳ học, tháng học và biết lập kế hoạch  chiến lược cho nhà trường. Không có tệ nạn bạo lực học đường trong trường học.
3-Đánh giá hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong quản lý điều hành và duy trì kỷ cương nề nếp 
 - Có đầy đủ các kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kiêm tra định kỳ theo quy định của cấp trên nội dung  chi tiết sát với thực tiễn, đảm bảo tính thực thi. Trong kế hoạch nội dung công việc đư­ợc cụ thể tới từng thành viên chịu trách nhiệm  phụ trách, kiểm tra đánh giá.
- Tập chung cao cho công tác quản lý các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo bồi
dư­ỡng học sinh yếu kém, hoạt động của các tổ chuyên môn.
- Phối hợp các đoàn thể trong trư­ờng xây dựng một tập thể đoàn kết phát huy nhân tố tích cực. Ngăn ngừa được những dấu hiệu vi phạm.
 - Thực hiện đúng kế hoạch công tác hàng tuần, chú trọng công tác kiểm tra động viên cùng tháo gỡ.
- Tuyên truyền CBGV, phụ huynh hiểu được thực hiện công khai cam kết của cơ sở giáo dục về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của cơ sở giáo dục và xã hội tham gia giám sát và đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật là việc làm thiết thực và ý nghĩa đối với các trường học. Làm cho mọi đối tượng liên quan nắm được thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Bản thân đồng chí Hiệu tr­ưởng hiểu đ­ược tác dụng, ý nghiã của việc thực hiệt tốt 3 công khai. Hiểu và  nắm rõ việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục  trường mình phụ trách phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định trong Quy chế  09, 19, 21.  Đồng chí Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trước cấp trên về kết quả công khai và các thông tin báo cáo. Trong năm học không có hiện tượng đơn thư khiếu nại tại đơn vị và đơn thư khiếu nại vượt cấp.
 - Năm học 2016 - 2017 không tổ chức dạy thêm học thêm trái quy đinh.
 - Việc thực hiện 3 công khai  đảm bảo đúng nội dung công khai, hình thức công khai, thời điểm công khai. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã giao cho đồng chí Kế toán trực tiếp phụ trách công tác tài chính, nghiên cứu các biểu mẫu tại thông tư 19, 09, 21 của Bộ Tài chính, từ đó lấy cơ sở thực hiện báo cáo đúng, đủ nội dung yêu cầu công khai. Bản thân đồng chí Kế toán phải nắm trắc và đầy đủ về nội dung công khai, các hình thức công khai trong nhà trường  nơi  mình làm việc. Việc kiểm tra đánh giá công khai phải đảm bảo quy trình khách quan và đúng thực tế tình hình của đơn vị.
-  Các khoản thu, chi tài chính trong ngân sách cũng như­ các khoản thu của đơn vị phục vụ cho hoạt động giáo dục, nhà tr­ường thực hiện quản lý thu chi đúng mục đích, đúng nguyên tắc đảm bảo tính dân chủ công khai. Những khoản thu xã hội hóa phục vụ cho công tác tu sửa cơ sở vật chất nhà trường  đư­ợc thực hiện theo kế hoạch  của HĐND- UBND xã Yên Lư. Không có hiện tư­ợng lợi dụng công quỹ để phục vụ cho lợi ích cá nhân. Hàng tháng, quý, năm có quyết toán tài chính công khai, rõ ràng. Chi trả đủ kịp thời mọi chế độ cho giáo viên và học sinh. Có biện pháp l­ưu trữ và bảo quản các loại hồ sơ theo quy định.
 4- Thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát các thủ tục hành chính, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư mua sắm cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách :
 - Thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính không gây phiền hà cho phụ huynh, nhân dân và CBGV trong khi thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Đầu tư mua sắm đầy đủ đúng yêu cầu đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học.
 - Đảm bảo sử dụng đúng đầy đủ nguồn kinh được cấp chi đúng nguyên tắc  luật tài chính ban hành. Đảm bảo đến mức tối thiểu sự tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày để  chống lãng phí.
 - Thực hiện thu chi đảm bảo công khai nguồn ngân sách và các nguồn khác, hồ sơ chứng từ thu chi đảm bảo cập nhật thường xuyên chính xác.
 - Các pháp lệnh, chỉ thị về thực hiện tiết kiệm chống lãng phí đã được quán triệt sâu rộng trong toàn thể CBGV, giáo viên nhà trường gương mẫu thực hiện tiết kiệm chống tham ô, lãng phí có hiệu quả cao. Xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường,  xây dựng gia đình văn hoá, cơ quan trường học văn hoá.
 5-Việc thực hiện công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở theo nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành :
 - Nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gồm các đ/c trong ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn, trưởng ban thanh tra nhân dân, kế toán. Bna chỉ đạo thực hiện theo đúng hướng dẫn tại nghị định 04/2015 của Chính phủ.  Ban chỉ đạo đã xây dựng quy chế làm việc số 01/QCBCĐ ngày 30 tháng 09 năm 2015, trong quy chế đã ghi rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng  thành viên trong Ban chỉ đạo. Mỗi thàng viên được nhận thông báo số 109/TBBCĐ ngày 30/09/2015 trong thông báo ghi rõ từng nhiệm vụ cụ thể nfa thành viên ban chỉ đạo phải thực hiện. Hàng quý, hàng kỳ học mỗi thành viên phụ trách từng mảng nội dung công việc phải có báo cáo kết quả thực hiện về đ/c trưởng Ban chỉ đạo.
 - Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai CNTT của đơn vị sao cho thiết thực với tình hình thực tiễn của nhà trường.
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã xây dựng. Phát động sâu rộng, động viên đến từng cán bộ, giáo viên , học sinh ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy và học tập.
- Phối hợp với chính quyền địa phương phát động trong phụ huynh đầu tư kinh phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT, nối mạng để truy cập để tạo điều kiện cho học sinh thực hiện các chương trình giao thông thông minh, toán qua mạng, học trực tuyến.
- Gắn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT với các nội dung công tác khác, đồng thời đưa vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua cuối kỳ, cuối năm học.
- Tiến hành sơ, tổng kết hàng tháng, học kỳ, cả năm để kịp thời rút kinh nghiệm.
- Phối hợp với Công đoàn gắn việc học để sử dụng trang thiết bị về CNTT với nội dung tự học của cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
- 100% CBQL biết soạn thảo văn bản trên máy vi tính, in văn bản trên máy ra giấy và truy cập để nhận, gửi thông tin bằng Email, khai thác thông tin thông thường, trong đó có  100 % CBQL biết lập bảng biểu, tính trên Excel và khai thác sử dụng các phần mềm đã được triển khai trong  trường.
 6-Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển hình :
 - Phối hợp với BCH công đoàn xây dựng kế hoạch cho CBGV thực hiện các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, 100 % đội ngũ CBGV đều tích cực hưởng ứng thực hiện tích cực những nhiệm vụ công tác được phân công trong năm học. Hàng tháng hàng kỳ có nhân rộng những CBGV điển hình có những giờ dạy tốt, có chất lượng giáo dục học sinh đạt hiệu quả cao, có phong trào học sinh tự chủ động sáng tạo tốt cụ thể như các thầy cô : Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Thị Hà, Trịnh Thu Hằng, Dương Thị Khuyên, Tạ thị Yến, Lương Thị Uyên, Nguyễn Thị Ngọc, Lương Thị Xuyên.....
 - 100 % CBGV không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo, không vi phạm pháp luật, biết tự lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào mỗi bài học. Nhà trường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tài sản của nhà nước. Học sinh biết nói lời hay làm việc tốt.
 - 100 % CBGV biết tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày, biết rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, sửa đổi nề lối làm việc sao cho hiệu quả.
 - Những điểm mới nhà trường thực hiện triển khai trong năm học 2015-2016 được CBGV quan tâm thực hiện đạt hiệu quả cụ thể như : Tập trung chỉ đạo GV tích cực đổi mới phương pháp dạy học trong từng giờ học, quan tâm rèn luyện kỹ năng sống cho các em học sinh hàng ngày hàng giờ trên lớp bằng mọi hình thức lồng ngép vào các môn học giờ học. Chất lượng thi GVG cấp huyện vòng 3 đạt kết quả cao.
 II - Kết quả tổ chức các hoạt động  giáo dục :
 1 - Kết quả thực hiện  nhiệm vụ chung của cấp Tiểu học :
 1.1- Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo giáo dục bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác.
 - Căn cứ vào kế hoạch của PGD & ĐT Yên dũng triển khai về cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ". Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện:
 + Làm tốt công tác tuyên truyền đối với CBGV và đối với học sinh.
 + Xây dựng các tiêu chí đánh giá, kiểm tra đối với CBGV và học sinh, gắn vào việc xếp loại thi đua hàng tháng, từng kỳ và cả năm học.
 + Yêu cầu GV và học sinh sưu tầm những tác phẩm, mẩu chuyện, bài nói, bài viết của Bác  nội dung nói về Bác Hồ. Lập thành  một tủ sách dùng chung.
 + Xây dựng kế hoạch các cuộc thi đối với CBGV theo tháng  thi đua, đối với học sinh thì kể những câu chuyện nói về tấm gương và đạo đức của Bác trước giờ chào cờ đầu tuần.
 +Tổ chức Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác ( 19/05/1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - 19/05/2017)vào đúng ngày 19 tháng 05 /2017 với các nội dung giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao  đạt hiệu quả và ý nghĩa.
* Kết quả : 
 - 100 % CBGV không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo, biết tự lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào mỗi bài học. Nhà trường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tài sản của nhà nước. Học sinh biết nói lời hay làm việc tốt.
 - Cuộc thi kể chuyện " Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " do trường tổ chức vào đợt thi đua 20/ 11, 22/12 được HS và GV hưởng ứng có hiệu quả.
 - 100 % CBGV biết tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày, biết rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, sửa đổi nề lối làm việc sao cho hiệu quả trong nhiệm vụ giáo dục học sinh.
 2 - Kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể của cấp Tiểu học :
 2.1-Nâng cao chất lượng giáo dục  kiến thức các môn học cho học sinh :
  a - Những công việc đã làm:
- Bồi dưỡng trình độ tay nghề cho giáo viên, kiểm tra trình độ  kiến thức giáo viên 1 lần/ tháng, nội dung kiểm tra. Tập trung rèn kỹ năng sống ngay từ ban đầu cho học sinh ở cấp Tiểu học. Tập trung tổ chức các hoạt động giao lưu trong trường trong lớp để nhằm cho học sinh phát triển các kỹ năng giao tiếp, hùng biện, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng trình bày trước đông người thông qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong thực tiễn.
- Chỉ đạo GV thực hiện nội dung chương trình, sách giáo khoa bám sát theo chuẩn kiến thức kỹ năng do bộ ban hành.
- Phân loại trình độ  học sinh theo từng khối lớp, tổ chức họp phụ huynh từng đối tượng.
- Họp riêng  phụ huynh của những  lớp có nhiều học sinh chấm tiến bộ, mỗi tháng 1 lần, nội dung: Tập chung bàn biện pháp nâng cao chất lượng học tập cho các em theo nội dung đánh giá mới : Kiến thức môn học, năng lực, phẩm chất.
- Duy trì thường xuyên công tác phối hợp với các bậc phụ huynh theo nhiều hình thức : Họp tập trung, gặp riêng tại lớp, tại nhà trường, qua điện thoại … Huy động phụ huynh tạo điều kiện tốt nhất cho con em có sức khoẻ, có đầy đủ đồ dùng tối thiểu khi đến lớp . Riêng phụ huynh học sinh lớp 1 nhà trường tạo điều kiện mời đến trường dự những buổi tư vấn về phương pháp quản lý giáo dục trẻ lớp 1, tạo cho các em môi trường để giao lưu, giao tiếp trập trững đầu đời.
- Triển khai nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học của ngành, của UBND huyện , đến từng giáo viên , từng ban ngành đoàn thể trong trường.
- Mỗi CBGV đăng ký cam kết thực hiện có hiệu quả một nội dung đổi mới cách nâng  cao chất giáo dục học sinh, cách tổ chức có hiệu quả mỗi giờ học để học sinh có hứng thú học tập.
b -  Kết quả :

KhốiTSHSĐánh giá ĐK về HT và HĐGD
HTTHTChưa HT
ST%ST%ST%
11527046805421.3
21295542.67457.40 
31095146.75853.30 
496343562650 
51054441.96158.10 
Cộng59125442.933556.800.3

2.2- Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục về năng lực cho học sinh :
Cụ thể kết quả :
 

KhốiTSHSĐánh giá về năng lực
TốtĐạtCần cố gắng
TS%TS%TS%
11528260.96845.521.3
21296046.56953.5  
31095954.15045.9  
4965052.14647.9  
51055148.65451.4  
Cộng5913025128748.720.3

Phẩm chất :
 + Phấn đấu : 55 % số học sinh có phẩm chất tốt, 45 % số học sinh có phẩm chất đạt, không có học sinh có phẩm chất cần cố gắng.
 

KhốiTSHSĐánh giá về phẩm chất  
TốtĐạtCần cố gắng
TS%TS%TS%
11529159.85938.921.3
212980624938  
31097064.23935.8  
4965557.34142.7  
51055451.45148.6  
Cộng59135059.223940.520.3

 
 2.3 - Học sinh được khen cuối năm học :

 
 
 
STT
 
 
 
Khối
 
 
 
Số HS
Số học sinh được khenGhi chú
HTXS
Môn học HTT
 
TS            %
NL, PC tốt
 
 
TS           %
KTĐK cuối kỳ 1 đạt 9 trở lên
TS            %
11152704670467046 
221295542.66046.55542.6 
331095146.75954.15146.7 
4496343534353435 
551054441.99177.14441.9 
Cộng59125442.931453.125442.9 

 

 
STT
 
Khối
 
Số HS
Số học sinh được khenGhi chú
Có thành tích vượt trội cuối năm
TS% 
1115225 16.4    
2212926 20.2    
3310928 25.7    
449624 25    
5510532 30.5    
Cộng591135 22.8    

 2.4 - Kết quả thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh có năng khiếu :
 - Ngay từ đầu năm học nhà trường đã quan tâm đến thành lập các câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao, văn nghệ giao cho GV có năng lực chuyên môn phụ trách, hành tháng tổ chức cho học sinh giao lưu tại trường đặc biệt là câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ thể dục thể thao, câu lạc bộ khoa học, câu lạc bộ cùng sở thích, sở trường....
  - Học sinh giỏi  thể dục thể thao, văn nghệ cấp huyện : Đạt 25 giải so với chỉ tiêu đạt 25/16 = 162 %.
 + Giải nhất : 0 giải.
 + Giải nhì : 6 giải.
 + Giải Ba : 18 giải.
 + Giải khuyến khích : 1 giải.
 - Học sinh đạt giải cấp huyện các môn văn hóa :
 + Toán qua mạng : 16 giải trong đó : nhất 0 giải, nhì 1 giải, ba 5 giải, khuyến khích 10 giải. So với chỉ tiêu Đạt 16/10 = 160 %.
 + Tiếng anh qua mạng : 6 giải, 1 nhì, 1 ba, 4 khuyến khích. So với chỉ tiêu : 4/3 = 130 %.
 - Ngoài ra học sinh trong nhà trường luôn tham gia nhiệt tình đầy đủ các cuộc thi vẽ tranh theo các chủ đề mà huyện đoàn, và các đoàn thể yêu cầu.
III - Kết quả công tác xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo:
 1- Chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra công tác bồi dưỡng nâng cáo năng lực cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong việc thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá :
 Thực hiện có hiệu quả chương trình dạy học mỹ thuật mới cho học  sinh trong trường đạt kết quả. Vận dụng phương pháp dạy học nhóm cộng tác đã được GV vận dụng linh hoạt đã đạt hiệu quả. Thường xuyên quan tâm đến sinh  hoạt chuyên môn tại trường theo hướng nghiên cứu bài học 100 % GV đã nắm vững và vận dụng được.
- Hàng ngày hàng giờ, động viên GV  quan tâm cải tiến đổi mới từng hoạt động dạy học trong các bài học để tạo cơ hội cho học sinh bộc lộ năng lực của bản thân, bộc lộ phẩm chất để người GV có cách để cải thiện phương pháp giáo dục của mình.
- Duy trì tốt sỹ số học sinh không có học sinh bỏ học, thực hiện chương trình dạy học, nội dung đánh giá học sinh theo hướng dẫn của Bộ giáo dục.
* Kết quả thực hiện thông tư 22/TT - BGD & ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 
 - Ngay sau có hướng dẫn của Phòng GD & ĐT huyện Yên Dũng về việc thực hiện đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 30, nhà trường đã tổ chức cho GV họp và học tập cách đánh giá học sinh ngay từ đầu  năm học 2016 - 2017 tại thông tư 22. Là một nội dung mới và có mục tiêu đánh giá không giống thông tư 32 cũ nên nhà trường luôn coi trọng việc thảo luận trao đổi giữa các GV chủ nhiệm, các GV môn với nhau để học hỏi lẫn nhau trong quá trình đánh giáo học sinh bằng nhận xét không đánh giá bằng điểm số. Thông qua các buổi họp phụ huynh tuyên  truyền cho phụ huynh và cộng đồng hiểu được mục tiêu đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016 của BGD và Đào tạo. Hàng tháng hàng tuần BGH tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện thông tư 22 của GV, từ đó cùng GV tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện đánh giáo học sinh. Đến thời điểm tháng 5 năm 2017 tất cả 100 % GV đã thành thạo việc thực hiện các nội dung quy định tại thông tư 22 của Bộ Giáo dục trong việc nhận xét đánh giá kết qủa giáo dục học sinh.
   3 -  Thực hiện quy hoạch độ ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục, rà soát, sắp xếp, bố trí CBGV, thực hiện nhiệm vụ luân chuyển ;
- Kết quả thi GV giỏi cấp huyện vòng 2 chu kỳ 2016 - 2018  đạt 11 đ/c = 100 % kế hoạch giao.
- CBQL : 3/3 đ/c = 100 % có trình độ đại học.
- 22/24 GV có trình độ trên chuẩn.
- Công tác xây dựng Đảng được chi bộ quan tâm cử 4 đ/c đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng. 
4-Kết quả việc triển khai các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, chính sách đãi ngộ với nhà giáo, xây dựng chính sách đãi ngộ đối với CBQL, GV giỏi, khuyến khích GV đi học nâng cáo trình độ : 
 - Việc chỉ đạo và thực hiện đánh giá CBQL và GV, nhân viên hành chính theo chuẩn được nhà trường quan tâm và coi đây là nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm nhà trường bám sát theo chuẩn GV Tiểu học để đưa ra những tiêu chí cụ thể phù hợp trong đánh giá xếp loại GV hàng tháng, hàng kỳ và cả năm học đảm bảo khách quan và công bằng. Các chế độ chính sách tiền lương phụ cấp, chế độ nghỉ ốm thai sản  được chi trả kịp thời đúng chế độ.
 - Trong năm học quan tâm ưu đãi đối với những GV có hoàn cảnh khó khăn, GV có trình độ tay nghề chuyên môn vững vàng, GV là con các đối tượng chính sách. Năm học 2016- 2017 nhà trường trích 6,5 triệu đồng từ quỹ phúc lợi cơ quan phối hợp với BCH công đoàn đến tận gia đình tặng quà cho các đối tượng này nhân dịp tết cổ truyền và tết của ngành, nhân dịp tết 20/11/2016. Phối hợp cùng BCH công đoàn nhà trường hỗ trợ kinh phí 2 triệu đồng tổ chức cho CBGV khám bệnh định kỳ đạt kết quả.
- Sử dụng đội ngũ CBGV, công nhân viên trong trường hợp lý đúng người đúng việc, đúng chuyên môn. Có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng CBGV và nhân viên đúng quy định của điều lệ trường Tiểu học. Quan tâm đãi  ngộ GV có trình độ chuyên môn vững vàng, GV dạy giỏi các cấp, đầu tư 15.000.000 đồng thưởng cho GV dạy giỏi và GV có học sinh có nhiều thành tích trong năm học rừ nguồn  ngân nhà nước cấp năm 2017.
 - Quản lý CBGV bằng hiệu quả công tác và tinh thần trách nhiệm.
IV- Kết quả đổi mới việc tăng cường nguồn lực đầu tư và cơ chế tài chính giáo dục 
 1- Kết quả công tác thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực cho sự phát triển giáo dục , sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục :
 - Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục huy động được các chủ lò ủng hộ 1 vạn gạch trong năm học 2016-2017 phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với địa phương tu sửa nâng cấp cơ sở vật chất đạt chuẩn công nhận lại trị giá 200 triệu đồng. Vận động từ các nhà hảo tâm trong địa bàn để có kinh phí tu sửa bồn hoa cây cảnh, vườn rau cho học sinh trải nghiệm trị giá 10 triệu đồng, trang trí trường học thân thiện tại khu Bùi Bến trị giá 20 triệu đồng từ nguồn vận đông được.
 3 - Việc xây dựng đầu tư chuẩn hóa phòng học, sân chơi bài tập, bàn ghế, phòng học ngoại ngữ :
 - Kết quả công tác xây dựng chuẩn hóa phòng học đạt mức khá. Hiện nay nhà trường đã có 10/20  phòng học học kiên cố đạt 50 % tăng 10 % so với năm học 2015 - 2016, còn lại là phòng  học cấp 4. Sân chơi bãi  tập được xây dựng đảm bảo cho các hoạt động vui chơi của học sinh. Bàn ghế 100 là bàn ghế 2 chỗ ngồi trong đó 100 % đạt chuẩn theo thông tư 26 của BGD.
 - Có học sinh được học ngoại ngữ từ lớp 3 đến lớp 5, phòng học ngoại ngữ được trang trí phù hợp, có đầy đủ tiện nghi và đồ dùng giảng dạy. Trong năm 2016 -2017 có 2 GV ngoại ngữ so với số học sinh cần học ngoại ngữ vẫn còn thiếu.
 B- BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2016- 2017 :
 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tài chính năm học 2016- 2017 :
 1- Nguồn tài chính do ngân sách nhà nước cấp năm 2016 : 
 - Tổng dự toán từ nguồn ngân sách nhà nước : 3.016.847.000 đ trong đó :
 + Chi thanh toán cá nhân : 2.828.897.600 đ.
 + Chi chuyên môn :           82.702.000 đ.
 + Chi sửa chữa     :             29.389.500 đ.
 + Chi khác            :            75.857.500 đ.
 - Tổng nguồn khác : Thu : 32.137.000 đ
                                   Chi  : 32.137.000 đ.
 2- Các khoản đóng góp theo quy định : 
  Tiền gứi xe đạp năm học 2016 - 2017 : 5.000 đ/ 1 em học sinh /1 tháng học.
 - Có 220 em học sinh đăng ký đi xe đến trường trong cả 2 khu. Nhà trường thực hiện hợp đồng với Bảo vệ trông xe cho học sinh đảm bảo an toàn tuyệt đối không xảy xa mất xe.
 - Tổng thu : 9.900.000 đ.
 - Tổng chi : 9.900.000 đ.
 - Quyết toán : Hồ sơ quyết toán quản lý tại phòng kế toán nhà trường.
 3- Các khoản đóng góp theo thỏa thuận : Thực hiện theo công văn 846/ SGD&ĐT Bắc Giang ngày 29 /07/2016.
 Tiền nước uống, giấy vệ sinh cho học sinh :
 3.1- - Tiền nước uống phục vụ học sinh :
 - Xây dựng kế hoạch thu đủ bù chi, kế hoạch thu như sau :
 Học sinh dùng nước sạch đóng bình 20 lít.
 -  Kế hoạch chi  : Chi nước uống đóng bình của công ty Minh Châu -  Yên Dũng trong 10 tháng học sinh đến trường từ tháng 8/ 2016 đến hết tháng 5 năm 2017. Nhà trường giao cho cán bộ văn phòng hàng tuần nhận nước của Công ty cấp phát cho học sinh các lớp dùng đảm bảo khoa học tiện lợi và hiệu quả.
                                            Tổng thu được : 26.550.000  đ.
                                           Tổng chi          :  26.550.000  đ.
 ( Có chứng từ chi minh chứng chi quản lý tại phòng kế toán nhà trường )
 3.2-  Giấy vệ sinh :
 -  Kế hoạch vận động : Trung bình 1 em học sinh dùng hết 1 gói giấy / 1 tháng x 4.000 đ/ 1 gói = 4.000 đ/ 1 học sinh x 9 tháng = 36.000 đ/ 1 học sinh/ 1 năm học.
 -  Vận động học sinh đóng 20.000 đ/ 1 em học sinh/ 1 năm học.
 -  Kế hoạch chi : Chi mua giấy vệ sinh cho học sinh dùng hàng ngày. Nhà trường mua chung theo tháng và cấp phát cho giáo viên chủ nhiệm quản lý và hàng ngày chỉ đạo học sinh sử dụng.
 - Tính đến tháng 05/2017 : Tổng thu  : 11.700.000 đ.
                                             Tổng chi :  11.700.000 đ.
 ( Có chứng từ chi minh chứng kèm theo )
4 -  Các khoản thu hộ chi hộ :
   Năm học 2016 -  2017 :
 4.1- Bảo hiểm y tế học sinh : Tổng học sinh tham gia : 593 em trong đó diện bình thường 491 em, con hộ cận  nghèo, nghèo, con bộ đội là  102 em, học sinh hộ nghèo và cận nghèo được nhà nước hỗ trợ thẻ y tế. Tổng tiền thu được từ 491 em = 224.573.850 đ. Với mức thu : học sinh bình thường là 457.380 đ.
4.2- Bảo hiểm thân thể học sinh : Tổng số học sinh tham gia 585 em x 100.000 đ/ 1em = 58.500.000 đ.
 5 - Kinh phí xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất trường học :
 - Tổng vận động  được : Thực hiện theo chủ trường XHH của Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Yên Lư. Tổng kinh phí vận động được cả 2 khu Bùi Bến và Tân Yên là 77.200.000 đồng. 
·        Thực hiện chi : Có hợp đồng công việc do chủ tịch UBND xã làm chủ hợp đồng:

KhuNội dung chiSố tiềnGhi chú
Bùi BếnBắn mái tôn khu phụ  khu Bùi Bến10.400.000 đ 
Vẽ trang trí tranh thân thiện trong các phòng học Bùi Bến20.161.000 đ 
Tân YênQuyét vôi ve, sửa chữa và sơn lại cửa,17.161.000 đ
Bắn lưới B40 quanh bờ ao13.300.000 đ
Vẽ tranh thân thiện trong phòng học Tân Yên16.178.000
  
 Tổng cộng77.200.000 đ

 6 - Qũy hội phụ huynh ( Hội cha mẹ học sinh ).
- Kinh phí hoạt động của Hội cha mẹ học sinh do Hội cha mẹ quản lý và thực hiện chi theo đúng hướng dẫn tại Điều lệ Hội cha mẹ học sinh quy định tại thông tư 55/BGD &ĐT ra ngày 22 tháng 11 năm 2011.
 Năm học 2016 -2017 : 
 Căn cứ vào nghị quyết họp phụ huynh đầu năm học, kinh phí vận động để Ban đại diện phụ huynh lớp hoạt động tại lớp, kinh phí trích Ban đại diện cha mẹ cấp trường là 50 % kinh phí vận động được từ các lớp.
 Tổng vận động từ các lớp   : 46.865.000 đ. ( Có minh chứng kèm theo)
  Tổng chi                             : 46.865.000 đ.
 C - Báo cáo kết quả tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, ...khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với CBCC-VC :
 - Với thẩm quyền tại đơn vị nhà trường thường xuyên quan tâm thực hiện tôt các nội dung như sau :
1- Xây dựng kế hoach bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục mới : Tuyên truyền CBGV, phụ huynh học sinh chương trình giáo dục lớp 1 cải cách cho năm học 2016 - 2017.
 2- Trong năm học quan tâm đến công tác quy hoạch, xây dựng cán bộ giáo viên nòng cốt có trình độ chuyên môn, phẩm chất tốt để bố trí váo những nhiệm vụ chủ chốt trong nhà trường. Sau cuối mỗi năm học BGH, BCH công đoàn rà soát đội ngũ để có kế hoạch sắp xếp đội ngũ cho năm học sau.
 3 - Thực hiện quy trình bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó đúng quy trình hướng dẫn tại công văn 871/HD-SGD &ĐT tỉnh  Bắc Giang về công tác bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Năm học 2016- 2017 bổ nhiệm lại 3 đ/c giữ chức vụ tổ trưởng, 3 đ/c giữ chức vụ tổ phó, không có bổ nhiệm mới.
 4 - Thực hiện đánh giá CBGV theo đúng hướng dẫn của Phòng giáo dục & Đào tạo Yên dũng. Quy trình đánh giá, nội dung đánh giá đảm baỏ công khai minh bạch. Số CBCC-VC được đánh giá năm học 2016- 2017 : 32 đ/c trong đó :
 + CBQL : 4 đ/c xếp loại HTSX nhiệm vụ.
 + GV : 25 đ/c : 5 đ/c xếp loại xuất sắc, 16 đ/c xếp loại khá, 4 đ/c xếp loại trung bình.
 + Nhân viên : 3 đ/c: 2 đ/c xếp loại khá, 1 đ/c xếp loại Trung bình.
 5 - Công tác thi đua khen thưởng thực hiện đảm bảo công khai, đúng người đúng việc, không có hiện tượng bao che, bè phái tại đơn vị.
      Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016- 2017 của trường Tiểu học Yên Lư số 2. Nhà trường rất mong nhận được ý kiến phê chuẩn, đóng góp của các đ/c lãnh đạo PGD&ĐT Yên Dũng, Các đ/c lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện Yên Dũng./.
 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
 
( Đã ký )
 
 
NGUYỄN THANH TÂM
HIỆU TRƯỞNG
 
 
( Đã ký )
 
LƯƠNG HẢI ANH