KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

Năm học 2017-2018 là năm học triển khai Chương trình hành động của Bộ giáo dục và Đào tạo thực hiện nghị quyết số 29/NQ/TW ngày 4/11/2013 của  chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11/ 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông ; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Năm học với chủ đề : “ Tăng cường kỷ cương nề nếp trường lớp học; nâng cao đạo đức, lối sống của đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên; tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục ”.

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG
TRƯỜNG TH YÊN LƯ SỐ 2

 
 

 

Số : 05  /KH-NT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

 
 

 

 Yên Lư, ngày  20   tháng 9  năm 2017

KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

 

 
 

 

 I - Những căn cứ để xây dựng kế hoạch :
 - Căn cứ vào hướng dẫn số 04/HD-PGD&ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2017-2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Dũng;
 - Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của nhà trường;
 - Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương xã Yên Lư, tình hình kinh tế chính trị các thôn nơi nhà trường đóng.
     Trường Tiểu học Yên Lư số 2 xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 như sau :
A-   Mục tiêu xây dựng kế hoạch : 
1-    Làm cho nhà trường hiểu được những nhiệm vụ cụ thể trong một năm học từ dó xây dựng những giải pháp phù hợp để thực hiện.
2-    Công khai các nội dung, các chỉ tiêu mà nhà trường cần đạt tới trong năm học 2017-2018.
3-    Thực hiện từng nhiệm vụ có sự chủ động không bị động.
B - Nhiệm vụ :
 I - Nhiệm vụ chung :
Năm học 2017-2018 là năm học triển khai Chương trình hành động của Bộ giáo dục và Đào tạo thực hiện nghị quyết số 29/NQ/TW ngày 4/11/2013 của  chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11/ 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông ; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Năm học với chủ đề : “ Tăng cường kỷ cương nề nếp trường lớp học; nâng cao đạo đức, lối sống của đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên; tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục ”.
Năm học tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, và có định hướng  phát triển năng lực học sinh, linh hoạt  điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học tăng cường giáo dục đạo đức giáo dục kỹ năng sống, chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường Tiểu học mới, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy phương pháp học và kiểm tra đánh giá tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục trẻ có hoàn cảnh khó khăn.Tiếp tục triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới ở những nơi có đủ điều  kiện, củng cố duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đẩy mạnh việc tổ chức dạy học 2 buổi / ngày cho học sinh. Áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục đảm bảo chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học mức 3.
 II  - Chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể :
1 - Chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển số lượng ( Tuyển mới, duy trì sĩ số đầu năm )
1.1- lớp, sĩ số: Kế hoạch 20 lớp với 599  học sinh, thực hiện 20 lớp = 599 học sinh, tuyển mới 100 % học sinh 6 tuổi vào lớp 1.

Khối lớpKế hoạch giaoThực hiệnLý do tăngLý do giảm
Số lớpSố HSSố lớpSố HS
141124116 4 HS chuyển đến
251465146  
341314131  
 441094109  
5396396  
Cộng2059520599  

* Duy trì số lớp, số hoc sinh theo kế hoạch, thực hiện 100 % lớp học 2 buổi/ ngày. tỷ lệ GV văn hóa đạt 18/20 = 0.9 GV/ lớp.
- Không để học sinh bỏ học, nghỉ học tuỳ tiện. Duy trì 100 % số học sinh học 2 buổi/ngày.
2 - Thực hiện nhiệm vụ Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3
- Duy trì đủ các loại hồ sơ PCGD tiểu học với số liệu chính xác, khả thi.
-  Huy động 112 trẻ sinh năm 2011 vào lớp 1 đạt 100%.
- Hoàn thành chương trình Tiểu học : 96 em  đạt 100%.
* Phấn đầu là địa bàn xã đạt PCGD tiểu học đúng độ tuổi năm 2017 đạt mức 3.
 3- Thực hiện nội dung chương trình giáo dục : 
 3.1- Dạy học hiệu quả Tiếng việt 1 - Công nghệ giáo dục, duy trì chương trình T30 :
* Mục Tiêu :
 - 100 % học sinh lớp 1 năm học 2017- 2018 được học chương trình Tiếng Việt công nghệ. Dạy môn Tiếng Việt CNGD xếp loại Tốt.
 * Giải pháp :
 - Nhà trường tổ chức cho CBGV tập huấn hè 2017, đi dự giờ trao đổi đồng nghiệp tại trường về phương pháp giảng dạy môn Tiếng việt công nghệ giáo dục. Sau đó làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh và cộng đồng về tác dụng và hiệu quả của dạy học Tiếng việt 1 Công nghệ.
 - Đăng ký với Phòng giáo dục để thực hiện trong năm học 2017- 2018. Lựa chon GV có trình độ tâm huyết say sưa để giảng dạy lớp 1 năm học 2017- 2018.
 - Trong một tháng tổ chức 3 lần chuyên đề về phương pháp dạy môn Tiếng Việt Công nghệ để tạo cơ hội cho GV khối 1 nắm chắc, nắm vững phương pháp dạy.
 - Mời chuyên viên Phòng giáo dục, và mời GV cốt cán của các trường đã tham gia giảng dạy năm 2015-2016, 2016- 2017 về trao đổi và tư vấn phương pháp dạy môn Tiếng Việt.
 - Mời phụ huynh cùng dự giờ dạy của GV để biết cách về dạy con cháu mình.
 3.2- Triển khai phương pháp “ Bàn tay nặn bột ”.
 * Chỉ tiêu :
 - 100 % các bài học tự nhiên xã hội và khoa học trong các khối lớp đều sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột để dạy cho học sinh.
 * Giải pháp :
 - GV thường xuyên nghiên cứu bài dạy để chuẩn bị phương án dạy cho phù hợp với trình độ học sinh lớp mình.  Học sinh là người được tự chuẩn bị đồ dùng học tập, hoạt động trong giờ học với tinh thần cao nhất.
 - Hàng tháng hàng tuần BGH quan tâm đến các buổi chuyên đề  chung trong cả trường, BGH thường xuyên dự giờ trao đổi tư vấn cho GV.
 - Tăng cường kinh phí mua sắm đồ dùng dạy học và đồ dùng thí nghiệm để GV dùng khi giảng dạy.
 3.3- Triển khai dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới :
 * Chỉ tiêu :
 - 100 % học sinh từ khối 1 đến khối 5 đều được học môn Mỹ thuật theo phương pháp mới.
 - Dạy học mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch xếp loại tốt.
 * Giải pháp :
 - Tham mưu với lãnh đạo cấp trên điều động đủ GV mỹ thuật theo cơ số tiết của 20 lớp.
 - Xây dựng thời khóa biểu gọn vào một buổi 3 đến 4 tiết để học sinh có thời gian hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu của bài học.
 - Họp phụ huynh học sinh phối hợp mua đầy đủ đồ dùng học tập phục vụ môn học mỹ thuật.
 - BGH, tổ trưởng chuyên môn, GV thường xuyên dự giờ GVdạy môn Mỹ thuật đê trao đổi kinh nghiệm và xây dựng ý tưởng mới trong cách tổ chức giừ học mỹ thuật.
 - Xây dựng phòng trưng bày để học sinh trưng bày sản phẩm của minh sau giờ học
 3.4- Thực hiện dạy tích hợp môn Tiếng Việt và các môn học khác :
 - Thường xuyên trao đổi với GV về tầm quan trọng của day học tích hợp các nội dung :  Bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, biển, hải đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục cho học sinh biết quyền và bổn phận của trẻ em , về bình đẳng giới, về nội dung ATGT, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV. Để GV lồng ghép tích hợp các nội dung trên vào các môn học cho phù hợp. Dạy lồng ghép mô hình giáo dục gắn với lao động sản xuất cho các em học sinh.
 3.5- Dạy Tiếng Anh theo chương trình 10 năm, xây dựng môi trường tiếng anh trong trường :
 * Chỉ tiêu :
 - 100 % học sinh lớp 3,4,5 được học tiếng Anh chương trình hệ 10 năm. Học đủ 4 tiết / tuần. Dạy học tiếng Anh xếp loại tốt.
 - Xây dựng phòng học tiếng Anh riêng, môi trường tiếng Anh được xây dựng ngay tại trong nhà trường. Tăng cường mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc học tiếng anh của học sinh.
 * Giải pháp :
 - Tham mưu với lãnh đạo cấp trên điều động đủ GV  tiếng Anh dạy cho 11 lớp x4 = 44 tiết / tuần.
 - Yêu cầu phụ huynh mua đủ sách GK, sách BT tiếng Anh.
 - Nhà trường đầu tư trang bị đầy đủ dụng cụ trang thiết bị cho công tác giảng dạy, xây dựng 1 phòng học tiếng Anh riêng, trong phòng trang trí các hình ảnh đều là song ngữ.
 - Kết hợp trang trí cảnh quan nhà trường có sử dụng song ngữ : Tiếng Việt và tiếng Anh để học sinh có môi trường học tập.  Xây dưng CLB tiếng Anh cho học sinh tham gia và hoạt động. Tổ chức cho học sinh giao lưu với ngươi nước ngoài và học sinh giỏi tiếng anh ở các trường có phong trào học tiếng Anh tốt.
 3.6- Thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư của BGD &ĐT: 
 * Về kiến thức và kỹ năng các môn học :
 - Phấn đấu : 99,8 % học sinh trong toàn trường hoàn thành kiến thức và kỹ năng các môn học trong chương trình từng khối lớp theo chuẩn kiến thức kỹ năng cụ thể như sau :

KhốiSố học sinhTỷ lệ hoàn thànhTỷ lệ không hoàn thành
1116114/116 = 99,2 %1/116 = 0,8 %
2146146/146 =100 % 
3131131/131 = 100 % 
4109109/109 = 100 % 
59696/96 = 100 % 
 Tổng599598/599 = 99,83 %1/599= 0.17 %

- GV quan tâm đánh giá học sinh theo từng mức độ hoàn thành, phấn đấu :
 + 100 % số học sinh trong toàn trường hoàn thành đánh giá thường xuyên đối với tất cả các môn học và các hoạt động giáo dục.
 + 99, 83 % số học sinh trong toàn trường được đánh giá định kỳ cuối năm học đạt điểm 5 trở lên.
  *Về năng lực :
  + Phấn đấu : 100 % các em học sinh trong trường đạt mức độ hình thành và phát triển năng lực : Đạt.
 + Phấn đấu : 70 % các em học sinh trong trường có kỹ năng giao tiếp, hợp tác.
 + Phấn đấu 30 đến 40 % các em học sinh có kỹ năng tự giải quyết vấn đề.
  *Về phẩm chất của học sinh :
 + Phấn đấu 100 % các em học sinh trong trường đạt mức độ hình thành phát triển phẩm chất : Đạt. Cụ thể  có những biểu hiện hành vi như sau : Chăm học chăm làm, tự tin tự trọng, trung thực, kỷ luật, đoàn kết, yêu gia đình bàn bè và những người khác ….
 * Chỉ tiêu học sinh được khen cuối kỳ I, và cuối năm học :
 -  Kế hoạch khen thưởng học sinh hoàn thành xuất sắc các môn học và 11,3 % học sinh có thành tích vượt trội về một trong 3 nội dung đánh giá trong thông tư quy định của BGD về Đánh giá học sinh.
 

KhốiTSHSKhen HSHTSXKhen vượt trội
TS%TS%
11165345,61210,3
21466645,21510,2
31315340,41410,6
41092220,11412,8
5962425`1313,5
 59921836,36811,3

 
 Giải pháp :
 - Tăng cường thường xuyên nhận xét bài làm của học sinh trong vở ghi, trên lớp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm thường xuyên hiệu quả để học sinh có cơ hội bộc lộ năng lực, tạo nhiều sân chơi trí tuệ như : Câu lạc bộ Em yêu Toán, em yêu Tiếng Việt......các câu lạc bộ TDTT văn nghệ.....
 - Thường xuyên tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh trải nghiệm thực tế. Lồng ghép giáo dục gắn với mô hình lao động sản xuất.
 3.7- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất, văn nghệ :
 * Chỉ tiêu :
 - 100 % học sinh trong toàn trường được học đầy đủ nội dung các môn học âm nhạc, TD, và các giờ sinh hoạt ngoại khóa.
 - Số học sinh đạt giải TDTT : 12 giải cấp huyện, 1 giải cấp tỉnh.
 * Giải pháp :
 - Dạy đủ số tiết thể dục, âm nhạc  quy định từ khối 1 đến khối 5, có đầy đủ dụng cụ thể dục cho GV dạy và học sinh học phù hợp với từng khối lớp.
 -  Thường xuyên tổ chức các hình thức dạy học môn âm nhạc và thể dục theo hình thức đa dạng sinh động tạo cơ hội cho học sinh phát triển năng lực thể chât.
 -  Tăng cường các hoạt động văn nghệ thể dục thể thao trong nhà trường.
 3.8- Tổ chức các câu lạc bộ rèn kỹ năng phát triển năng  lực cho học sinh :
  * Chỉ tiêu về các nội dung giao lưu tại trường :
 

KhốiNội dung giao lưuThời gian giao lưu
1Câu lạc bộ Em yêu thích môn Toán Tháng 3/2018
2Câu lạc bộ Em yêu thích môn Tiếng việtTháng 4/2018
3Câu lạc bộ TDTTTháng 8, tháng 9/ 2017
4Câu lạc bộ em yêu khoa họcTháng 10,12/2017
   

* Giải pháp :
 - Thành lập các câu lạc bộ TDTT, Văn nghệ, câu lạc bộ Em yêu khoa học, câu lạc bộ yêu thích Toán, câu lạc bộ yêu thích Tiếng  Việt. Phân công các đ/c GV có đủ năng lực để phụ trách các câu lạc bộ và hoạt động theo đúng chức năng và nội dung của  từng  câu lạc bộ.
 - Hàng tháng có  tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các thành viên trong câu lạc bộ để rút kinh nghiệm hoạt động cho tháng sau.
 - Kết hợp hàng tháng hàng tuần tổ chức các động trải nghiệm cho học sinh theo nội dung phù hợp với từng đối tượng học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.
 4- Công tác giáo dục pháp luật :
  - Nhà trường xây dựng kế hoạch
  - 100 % cán bộ GV và học sinh không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.
 - Xây dựng kế hoạch phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật cho CBGV và học sinh, thành lập ban chỉ đạo, lồng ghép tổ chức thực hiện vào các nội dung công tác hàng tháng hàng kỳ để đánh giá xếp loại GV.
 5- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh :
 Chỉ tiêu :
 - 100 % học sinh trong toàn trường từ lớp 1 đến lớp 5 được tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo do lớp và do trường tổ chức. Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo đơn vị lớp 9 lần/năm, đơn vị khối 4 lần / năm, đơn vị trường 2 lần / năm.
 Giải pháp : 
 - Phân công một đ/c PHT phụ trách công tác trải nghiệm sáng tạo của học sinh, xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo chung toàn trường, mỗi GVCN xây dựng kế hoạch trải nghiệm sáng tạo riêng cho lớp mình.
 - Tuyên truyền phụ huynh hiểu được tác dụng của hoạt động trải  nghiệm sáng tạo từ đó phụ huynh cùng chung tay tổ chức hoạt động này với GV.
 - Tổ chức cho học sinh trải nghiệm những vấn đề gần gũi, tự phục vụ ngay bản thân các em, xung quanh cuộc sống của các em trong nhà trường và ở ngay gia đình, làng xóm...
 6 - Thực hiện công tác khảo thí và kiểm định chất lượng :
 Chỉ tiêu :
 - Tự đánh giá cấp độ : 2.
 - Cập nhật đầy đủ thông tin trên phần mềm kiểm định chất lượng trực tuyến.
 - Đánh giá ngoài cấp độ 2.
 Giải pháp :
 - Thành lập từng ban thu thập minh chứng, mỗi một tiểu ban phụ trách một tiêu chí đánh giá, thành viên trong ban chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về thông tin và minh chứng đã thu thập.
 - Sau một năm học tự nhà trường tiến hành kiểm tra các minh chứng trong từng tiêu chí, có tổng kết rút kinh nghiệm cho năm học tiếp theo.
 7- Xây dựng các điều kiện giáo dục :
 7.1- Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục :
- Tập thể đoàn kết, không có CBGV vi phạm pháp luật.
- 100 % GV tay nghề chuyên môn vững vàng, không có GV có chuyên môn yếu kém. Kết quả đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp có 20 % xếp loại xuất sắc, 60% xếp loại khá còn lại là trung bình.
 - Giáo viên giỏi huyện đăng ký đạt vòng 3 chu kỳ 2016-2018 : 10 đ/c.
 - Kết nạp 2 đảng viên.
* CBQL :
- 3/3 = 100 % được đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng Tiểu học và được xếp loại xuất sắc.
 7.2- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị :
 - Duy trì và giữ vững khuôn viên cảnh quang, cơ sở vật chất nhà trường. Hệ thống nhà vệ sinh, sân chơi, các phòng chức năng quan tâm tu sửa khang trang sạch sẽ.
 - Tham mưu với Đảng ủy- HĐND- UBND xã Yên Lư thực hiện theo đúng hướng dẫn tại quyết định 16/2017 của UBND tỉnh, công văn 525/2017 của Sở giáo dục đào tạo Bắc Giang về thực hiện thu và quản lý các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2017- 2018.
Chỉ tiêu về đồ dùng trang thiết bị :
 -  Mỗi giáo viên tự làm 6 đến 10 đồ dùng chất lượng/ năm.
 - Mua thêm 2 tủ đựng đồ dùng dạy học cho các lớp, bổ sung sách tham khảo chuyên môn cho GV.
-  Trang bị đủ SGK, SGV, máy vi tính, đầu chiếu phục vụ cho GV thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đạt hiệu quả. 100% các môn học đều sử dụng đồ dùng dạy học.
-  Bảo quản, sử dụng có  hiệu  quả bộ đồ dùng được cấp và đồ dùng tự làm.
Chỉ tiêu về môi trường sư phạm, xây dựng trường chuẩn :
-  Giữ vững  khuôn viên sư phạm xanh -  sạch và tiến tới đẹp.
 7.3- Thiết lập quản lý và khai thác thư viện theo mô hình thư viện Room to Read : 
 * Chỉ tiêu :
 - Thiết lập và quản lý thư viện theo đúng hướng dẫn của dự án quy định.
 - 100 % học sinh từ khối 1 đến khối 5 được học tiết đọc thư viện, được mượn sách tại thư viện và mang về nhà để đọc.
 - Huy động cộng đồng ủng hộ thư viện 200 đến 300 cuốn sách / năm học.
 - 100 % phụ huynh tham gia ngày đọc sách gia đình.  40 %  phụ huynh đến tại thư viện đọc sách cùng con trong năm học.
 * Giải pháp :
 - Sau khi tập huấn tại PGD về nhà trường tập huấn cho 100 % GV về ý nghĩa của thư viện Room tu Read,  cách thiết  lập  và vận hành hoạt động trong thư viện.
 - Bố trí 1đ/c GV  chuyên phụ  trách thư viện, dành riêng một phòng để thư viện hoạt động.  thành lập Ban thư viện của trường mà thành phần là các em học sinh tiêu biểu để duy trì tốt hoạt động của thư viện.
 - Xây dựng lịch mượn trả sách thư viện khoa học phù hợp với từng đối tượng học sinh, xây dựng thời khóa biểu tiết đọc thư viện để các  lớp thực hiện.
 - Thường xuyên tuyên truyền tới phụ huynh để nhận được sự ủng hộ.
 7.4- Thực hiện công nghệ thông tin 
 100%  CBQL và  90 % CBGV biết sử dụng thành thạo máy vi tính, 100 % CBQL biết sử dụng thành thạo việc sử dụng các phần mềm, tra cứu nội dung trên mạng phục vụ cho các hoạt động GD của mình và những thông tin kinh tế xã hội có liên quan. 100 % GV chủ nhiệm biết sử dụng phần mềm quản lý học sinh.
- 100 % CBQL, tổ trưởng tổ phó chuyên môn, GV nòng cốt, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên, toàn bộ  CBGV  có một đia chỉ e - mail. 100 % CBGV thực hiện tốt nội dung kết nối trường học  Việt Nam mới.
 - Đăng ký 10 bài viết về hoạt động trải nghiệm, 15 bài viết về sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học được đăng trên trang website của nhà trường trong đó 10 bài được đăng trên trang web của Phòng giáo dục, 3 bài được đăng trên trang web của sở.
 8- Thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua :
- 100 % CBGV tham gia hưởng ứng các cuộc vận động và các phong trào thi đua với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
- Cuối năm xếp loại : Tốt.
- Tham gia bảo hiểm học sinh, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế, cả 2 loại đạt 98 %.
 9 - Công tác quản lý ;
- Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch đảm bảo tính thực thi phù hợp với địa phương và đơn vị. 100 % CBQL từ BGH đến các đ/c tổ trưởng tổ phó tự đăng ký cam kết thực hiện một việc làm mới trong công tác quản lý của mình.
-  100 % CBQL từ tổ phó đến BGH thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch có kiểm tra đánh giá kịp thời thường xuyên, khen chê đúng lúc.
- Tổ chức đánh giá thi đua, khen thưởng kịp thời, công bằng.
 10 -  Công tác xã hội hóa giáo dục :
100 % các thôn nơi trường đóng có hội đồng khuyến học thôn.
- Tuyên truyền tới 100 % các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm trên địa trường đóng biết và hiểu về nhiệm vụ, nhu cầu cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
- Thành lập được Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp của trường, tạo điều kiện cho Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động đúng điều lệ do bộ quy định.
 - Tham mưu với Đảng uỷ đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng giáo dục, hội khuyến học xã.
- Phối hợp với Hội đồng khuyến học  cấp thôn duy trì hoạt động tuyên truyền toàn dân cùng tham gia ủng hộ cho cho giáo dục về mọi mặt vật chất và tinh thần.
 - Huy động phụ huynh học sinh tích cực tham gia mua bảo hiểm cho con em kịp thời đảm bảo quyền lợi của trẻ.
- Củng cố Ban đại diện cha mẹ học sinh phát huy hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường.
 11- Đăng ký xây dựng mô hình điểm : 
   11.1- Mô hình nhà trường gắn với lao động sản xuất.
    11.2- Mô hình thư viện thân thiện trong trường Tiểu học.
 12 - Công tác thi đua khen thưởng : 
- Ban thi đua được thành lập và xây dựng kế hoạch, duy trì hoạt động ngay từ đầu năm học. Căn cứ  vào các nội dung quy định tại chuẩn GV, chuẩn CBQL cấp Tiểu học để làm  thước đo đánh giá GV và CBQL.
- Phối kết hợp giữa nhà trường và công đoàn có cam kết các danh hiệu, chỉ tiêu thi đua cụ thể đến từng lớp, tổ chuyên môn, mỗi thành viên trong hội đồng.
- Kế hoạch nội dung thi đua được công khai hàng tháng, hàng đợt,/ năm. Động viên khen thưởng kịp thời.  Phối hợp chặt chẽ với Hội khuyến học xã làm tốt công tác hỗ trợ kinh phí phát thưởng cho học sinh và GV có thành tích trong năm học. Thực hiện thưởng cho CBGV và học sinh có thành tích trong năm học 2017-2018 đúng quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng.
III- Đăng ký thi đua năm học 2017 - 2018
* Tập thể : 
- Công tác đội                         : Vững mạnh.
- Công đoàn                             : Vững mạnh xuất sắc.
- Chi bộ                                     :Trong sạch vững mạnh.
- Nhà trường                            : Tập thể lao động tiên tiến.
Cơ quan                                 : Cơ quan văn hóa cấp huyện
  * Cá nhân :
-  GVDG cấp trường :                      15/22            = 68 %.
- GVDG cấp huyện :                   10/22 đ/c         = 45.4 %.
- Lao động tiên tiến :                  20/29 đ/c          = 68,9  %.
- CSTĐ cấp CS:                          3/29                 =  10.3  %.
     Trên đây là kế hoạch nhà trường năm học 2017-2018 rất mong nhận được sự đóng góp bổ sung của các ban ngành đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo PGD, lãnh đạo địa phương, các đồng chí CBGV trong hội đồng để kế hoạch được hoàn thiện và thực hiện đạt kết quả cao nhất trong năm học 2017- 2018.
 

* Nơi nhận :
- Phòng GD&ĐT Yên Dũng ( B/c) ;
- UBND xã ( B/c);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Lương Hải Anh

                                                                         
                                                                       PHÒNG GD&ĐT PHÊ DUYỆT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG, TUẦN
 

Tuần/ ThángNội dung công việcNgười phụ tráchThời gian hoàn thành
Tháng 8 - Tuyển sinh lớp 1, hoàn thiện hồ sơ HTCT TH chuyển về cấp 2PHTTrước 15/ 8/ 2017
 - Họp phụ huynh học sinh toàn trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -  2017, thông qua một số nhiệm vụ cơ bản trong năm học 2017 - 2018.                                             HTTrước 20/ 8/ 2017
-Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, bồi dưỡng học sinh các câu lạc bộ, học sinh yếu phải thi lạiPHT, GVCNTrước 10/8/2017
-  Phân công chủ nhiệm lớp, họp phụ huynh học sinh bàn công tác tu sửa CSVC, công tác chuẩn bị mọi phương tiện, đồ ding sách vở cho học sinh khi vào  năm học mới.BGH4/ 8/ 2017
- Chuẩn bị ngày khai giảng năm học mới.
- Thành lập các câu lạc bộ TDTT, văn nghệ.Câu lạc bộ theo sở thích.....
- Bầu HĐTQ các lớp lần 1
BGH, BCH Công đoàn, Tổng phụ trách đội30/ 8/ 2017
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG, TUẦN
 

Tuần/ ThángNội dung công việcNgười phụ tráchThời gian hoàn thành
Tháng 9-Tổ chức khai giảng, đại hội các đoàn thể.
- Bầu HĐTQ cấp trường.
BGH10/ 9/ 2017
- Triển khai tháng  ATGT, bảo vệ đường sắt, phòng chống ma tuý.PHT30/ 9/ 2017
- Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -  2018. Duyệt PCGDTH đúng tuổi năm 2017.
 
 BGH.
 
 
 
BGH
25/ 9/ 2017
- GV tham gia sinh hoạt chuyên môn tại trường, nội dung sinh hoạt theo hướng  nghiên cứu bài học.BGH30/ 9/ 2017
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra 100% chuyên đề sổ soạn bài, đồ dùng dạy học của GV, kiểm tra  toàn diện 1 GV.
 
BGH, các đ/c tổ trưởng.
 
 
30/ 9/ 2017
- Duy trì hoạt động các câu lạc bộ : Cầu lông, bóng bàn, bơi, văn nghệ. Tổ chức “ Trung thu nhớ Bác - Sinh nhật yêu thương ”  cho học sinh cả trường và từng lớp
- Hội nghị CBCC năm học 2017 -  2018.
HT, CTCĐ, GVCN30/  9/ 2017

 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG, TUẦN
 

Tuần/ ThángNội dung công việcNgười phụ tráchThời gian hoàn thành
Tháng 10- Phát động thi đua 15/ 10, 20/ 11.
 
 
HT, CTCĐ05/ 10/ 2017
-  Thi chọn GVCN giỏi, GVG  cấp trường.
- Thi lời nhận xét hay theo thông tư 30/BGD.
 
 
BGH
 
 
 
BGH
15/ 10/ 2017
Chấm trang trí lớp thân thiện, dự giờ sinh hoạt lớp do HĐTQ tổ chức. Giao lưu HĐTQ các lớp. Tổ chức cho học sinh các lớp hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ điểm đã xây dựng.
 
BGH, HĐTQ các lớp30/ 10/ 2017
- GV sinh hoạt chuyên môn tại trường.
 
BGH30/ 10/ 2017
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra 100% chuyên đề, kiểm tra  toàn diện 2 GV.
 
 
BGH, tổ trưởng.30/ 10/ 2017
 
- Thi kiểm tra kiến thức GV tại trường. KT bồi dưỡng thường xuyên.
Đ/c Nguyễn Thị Hà15/ 10/ 2017
 
 
 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG, TUẦN
 

Tuần/ ThángNội dung công việcNgười phụ tráchThời gian hoàn thành
Tháng 11-Triển khai thi đua 20/ 11, thi đồ dùng sáng tạo, giao lưu HĐTQ các lớp với nhau ( Từ lớp 1 đến lớp 5 ). Giao lưu rung chuông vàng từ khối 1-5PHT18/ 11/ 2017
   
- GV tham gia chuyên đề tại  trường.
- Thi GV có lời nhận xét hay theo thông tư 30/BGD.
 
PHT30/ 11/ 2017
- Thực hiện kiểm tra 100% chuyên đề : sổ soạn bài, vở ghi học sinh, kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.
 
BGH30/ 11/ 2017
- Kiểm tra hoạt động của accs CLB trong trường.
 
HT20/ 11/ 2017
-Tổng kết bảo hiểm thân thể , bảo hiển y tế học sinh.
- Kiểm tra công tác tài chính của kế toán và thủ quỹ , kiểm kê tài chính tài sản hết năm 2017.
 
 
HT , Kế toán. Thủ quỹ.30/ 11/ 2017

 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG, TUẦN
 

Tuần/ ThángNội dung công việcNgười phụ tráchThời gian hoàn thành
Tháng 12- Kiểm tra hồ sơ tài chính về sử dụng ngân sách của kế toán.
 
 
 
HT25/ 12/ 2017
- Kiểm tra câu lạc bộ mỹ thuật, âm nhạc, thể dục thể thao.
 
 
 
HT15/ 12/ 2017
 - GV tham gia chuyên đề trường.
- Tổ chức bầu Hội đồng tự quản các lớp lần 2.
- Kiểm định chất lượng lần 1
 
 
 
 
PHT30/ 12/ 2017
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra 100% chuyên đề, kiểm tra toàn diện 2 giáo viên. Tổ chức Ngoại khoá 22/ 12. Hưởng ứng ngày DSVN, không hút thuốc lá.
 
 
 
BGH30/ 12/ 2017

 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG, TUẦN
 

Tuần/ ThángNội dung công việcNgười phụ tráchThời gian hoàn thành
Tháng 1- Thi đua chào mừng ngày 03/ 2, ngày 08/ 3. Giao lưu liên môn từ khôi 1 đến khối 5.
 
 
BGH, BCH CĐ05/ 01/ 2018
 
 
PHT30/ 01/ 2018
- Thực hiện kiểm tra 100% chuyên đề toàn diện 2 giáo viên.
 
 
 
 
BGH30/ 01/ 2018
- Giao lưu câu lạc bộ em yêu thích môn Tiếng Việt
 
 
PHT15/ 01/ 2018
- Điều tra trẻ sinh năm 2017.
- Kiểm tra chuyên đề vở ghi học sinh từ khối 1 đến khối 5.
 
 
Đ/c Nguyễn Thị Hà30/ 01/ 2018
- Họp phụ huynh học sinh học kỳ II.PHT30/ 01/ 2018

 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG, TUẦN
 

Tuần/ ThángNội dung công việcNgười phụ tráchThời gian hoàn thành
Tháng 2-Tổng kết thi đua kỳ 1. kết nạp đội viên lần 1.
 
 
BGH15/ 02/ 2018
- Kiểm tra CSVC thiết bị đồ dùng dạy 100 % GV.HT + Đ/c Quý15/ 02/ 2018
- GV tham gia chuyên đề cụm, trường.
-
 PHT28/ 02/ 2018
- Thực hiện kiểm tra 100% chuyên đề, kiểm tra  toàn diện 2 giáo viên. Hội nghị phụ huynh lần 2.BGH28/ 02/ 2018
 -Tổ chức giao lưu liên môn khối 1-3 tại cấp trường.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG, TUẦN
 

Tuần/ ThángNội dung công việcNgười phụ tráchThời gian hoàn thành
Tháng 3-Thi đua chào mừng ngày 26/ 3, ngày 08/ 3.
 
 
BGH, TPT đội28/ 3/ 2018
- GV tham gia chuyên đề huyện, trường.
 
 
PHT30/ 3/ 2018
- Thực hiện kiểm tra 100% chuyên đề,  toàn diện 2 giáo viên.
 
 
 
BGH20/ 3/ 2018
- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cấp trường, tổ chức giao lưu các chủ tịch HĐTQ các lớp với nhau ( Từ khối 1 đến 5 ). Tổ chức cho học sinh tham quan hoạt động trải nghiệm trong tỉnh
 
PHT15/ 3/ 2018
- Sinh hoạt ngoài giờ. Giao lưu văn nghệ.
 
 
 
TPT Đội, 
 
26/ 3/ 2018
- Kiểm tra hồ sơ chi tiền gửi xe đạp.HT, KT,30/ 3/ 2018

 
                            
KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG, TUẦN
 

Tuần/ ThángNội dung công việcNgười phụ tráchThời gian hoàn thành
Tháng 4- Duy trì mọi hoạt động phát động phong trào thi đua chào mừng giải phóng đất nước 30/4, Quốc tế lao động 1/5 PHT30/ 4/ 2018
- Thi giao lưu chủ tịch HĐTQ giỏi từ lớp 1- 5.BGH30/ 4/ 2018
- Thi giao lưu “ Tài năng nhỏ tí hon ” cấp trường.
 
 
PHT15/ 4/ 2018
- GV tham gia chuyên đề huyện, trường.
 
 
PHT30/4/2018
- Thực hiện kiểm tra 100% chuyên đề : Hồ sơ GV, kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.
 
 
 
 
 
HT
30/ 4/ 2018
- Thi giao lưu tìm hiểu về Bác Hồ kính yêu ( GV + HS).
 
PHT + TPT Đội20/ 4/ 2018

 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG, TUẦN
 

Tuần/ ThángNội dung công việcNgười phụ tráchThời gian hoàn thành
Tháng 5- Kiểm định chất lượng học sinh khối 5.
 
BGH14/ 5/ 2018
- Thực hiện tháng ATVS TP.
- Tổ chức cho học sinh tham quan trải nghiệm ngoài tỉnh
 
PHT15/ 5/ 2018
- Tổng kết năm học : Hoàn thành hồ sơ học sinh, duyệt lên lớp, hoàn thiện hồ sơ thi đua.
 
 
 
BGH - GVCN 30/ 5/ 2018
- Xây dựng kế hoạch trực hè, kế hoạch hoạt động các câu lạc bộ hè 2018.
 
 
BGH28/ 5/ 2018
- Hội nghị phụ huynh lần 3 tổng kết năm học 2017 - 2018.
- Bàn giao học sinh về thôn xóm
 
 
HT
TPTĐ
 Trước 30/5/ 2018
- Tổng kết năm học, tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động trải nghiệm sáng tạo, thư viện, công tác học sinh năm học 2017- 2018. Trước 30/5/ 2018

 
 
 
 
 
 

Bài viết liên quan